งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศและการมีส่วนร่วมของประชาชน : นโยบายและการดาเนินการตามนโยบายน้าในประเทศไทยและเวียดนาม

ธรรมาภิบาล 15 มกราคม 2567โครงการวิจัยธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศและการมีส่วนร่วมของประชาชน : นโยบายและการดาเนินการตามนโยบายน้าในประเทศไทยและเวียดนาม
(Climate Governance and People’s Participation: Water Policy and Implementation in Thailand and Vietnam)

คณะผู้วิจัย
ที่ปรึกษา: ถวิลวดี บุรีกุล
นักวิจัย: อภิญญา ดิสสะมาน และ นิตยา โพธิ์นอก
ผู้ช่วยนักวิจัย: วริศรา อัมพรศิริธรรม และ วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร

ธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศและการมีส่วนร่วมของประชาชน (10 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การประเมินความเสียหาย ผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นต่อภาวะโรคระบาด COVID 19

ดาวน์โหลด 54 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับการรับรู้และความคิดเห็นในกระบวนการถอดถอน

ดาวน์โหลด 13 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2553

ดาวน์โหลด 59 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า