งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การศึกษาการป้องกันวิกฤตสังคมในอนาคต
การศึกษาการป้องกันวิกฤตสังคมในอนาคต

คณะผู้วิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย: ถวิลวดี บุรีกุล
นักวิจัย: อภิญญา ดิสสะมาน , นิตยา โพธิ์นอก , ปุรวิชญ์ วัฒนสุข , อินทุอร แสงอรัญ , ปัทมา สูบกำปัง และ นุชประภา โมกข์ศาสตร์
ผู้ช่วยนักวิจัย: วริศรา อัมพรศิริธรรม และ ดนยา พลไพรสรรพ์

การศึกษาการป้องกันวิกฤตสังคมในอนาคต (2 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การวัดระดับความเป็นประชาธิปไตยและพฤติกรรมการเลือกตั้งฯ

ดาวน์โหลด 125 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการร่างกฎหมาย

ดาวน์โหลด 24 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

มาตรการทางเลือกตามกฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้เสพยาเสพติด

ดาวน์โหลด 18 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า