งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การศึกษาการป้องกันวิกฤตสังคมในอนาคต
การศึกษาการป้องกันวิกฤตสังคมในอนาคต

คณะผู้วิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย: ถวิลวดี บุรีกุล
นักวิจัย: อภิญญา ดิสสะมาน , นิตยา โพธิ์นอก , ปุรวิชญ์ วัฒนสุข , อินทุอร แสงอรัญ , ปัทมา สูบกำปัง และ นุชประภา โมกข์ศาสตร์
ผู้ช่วยนักวิจัย: วริศรา อัมพรศิริธรรม และ ดนยา พลไพรสรรพ์

การศึกษาการป้องกันวิกฤตสังคมในอนาคต (10 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ความเข้มแข็งของกลุ่มผลประโยชน์ระดับท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 40 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การออกเสียงประชามติเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ 2550

ดาวน์โหลด 25 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ปัญหาการทำหน้าที่ของคณะกรรมาธิการในการแสวงหาข้อเท็จจริงภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 : ศึกษาเปรียบเทียบการทำหน้าที่ของคณะกรรมาธิการในประเทศสหรัฐอเมริกา

ดาวน์โหลด 54 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า