งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

บทบาทของหนังสือพิมพ์การเมืองต่อสังคมไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2468-2477) : กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์สยามรีวิว
บทบาทของหนังสือพิมพ์การเมืองต่อสังคมไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2468-2477) : กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์สยามรีวิว
โดย นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร
นักวิชาการผู้ชำนาญการ
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสนอ สถาบันพระปกเกล้า

               งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาบทบาทของหนังสือพิมพ์การเมืองต่อสังคมไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2468-2477) กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์สยามรีวิว ดำเนินการตามระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เอกสารชั้นต้นและเอกสารชั้นรอง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หนังสือพิมพ์เปรียบเสมือนฐานันดรที่ 4 เพราะมีส่วนสำคัญในการเสนอความคิดเห็นอันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงรัชกาลที่ 7 งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง ศึกษาบทบาทของหนังสือพิมพ์สยามรีวิวกับสังคมและการเมืองในรัชสมัย ประการที่สองศึกษาบทบาทของสยามรีวิวว่าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอะไรบ้าง ประการที่สาม ศึกษาว่านักหนังสือพิมพ์และบรรณาธิการของสยามรีวิวมีบทบาทอย่างไรต่อนักหนังสือพิมพ์รุ่นต่อมา

ทบาทของหนังสือพิมพ์การเมืองต่อสังคมไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (15 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาการทำหน้าที่ของคณะกรรมาธิการในการแสวงหาข้อเท็จจริงภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 : ศึกษาเปรียบเทียบการทำหน้าที่ของคณะกรรมาธิการในประเทศสหรัฐอเมริกา

ดาวน์โหลด 54 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

อนาคตภาพหลักสูตรพลเมืองศึกษาระดับขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้าฯ (ทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 89 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผลกระทบของโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ดาวน์โหลด 74 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า