งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

วัฒนธรรมกับนาฏกรรมในรัชกาลที่ 7
วัฒนธรรมกับนาฏกรรมในรัชกาลที่ 7
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิศา วศินารมณ์

เสนอต่อ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
สถาบันพระปกเกล้า

               งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมที่ปรากฏ ในนาฏกรรม ขอบเขตการศึกษาเน้นที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่าง พ.ศ. 2436 2478
บริเวณกรุงเทพ และปริมณฑล โดยศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ นำเสนอ ด้วยการพรรณนาวิเคราะห์


วัฒนธรรมกับนาฏกรรมในรัชกาลที่ 7 (14 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

1 ทศวรรษการสร้างความปรองดองทางการเมืองไทย

ดาวน์โหลด 30 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะฯ พ.ศ. 2555

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเมืองการปกครองสวิสเซอร์แลนด์

ดาวน์โหลด 64 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า