งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การศึกษาและวิเคราะห์ "บทบัญญัติคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ...."
เอกสารศึกษา เรื่อง การศึกษาและวิเคราะห์ "บทบัญญัติคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ...."

รศ.ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา
นายอริยชัย บุญถึง

สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

65 การวิเคราะห์บทบัญญัติการคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ฯ_ประสิทธิ์+อริยธัช final (25 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การลื่นไหลของวาทกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายแดน : กรณีศึกษาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอด

ดาวน์โหลด 42 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงผ้าอนามัยของกลุ่มสตรี ศึกษากรณีนักเรียนหญิงในจังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด 230 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ภูมิหลังและแนวคิดทางการเมืองของคณะราษฎรสายทหาร : กรณีศึกษาสี่ทหารเสือและนายพันตรีหลวงพิบูลสงครามกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475

ดาวน์โหลด 49 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า