งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การศึกษาและวิเคราะห์ "บทบัญญัติคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ...."
เอกสารศึกษา เรื่อง การศึกษาและวิเคราะห์ "บทบัญญัติคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ...."

รศ.ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา
นายอริยชัย บุญถึง

สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

65 การวิเคราะห์บทบัญญัติการคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ฯ_ประสิทธิ์+อริยธัช final (12 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลในเขตปริมณฑล

ดาวน์โหลด 9 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศและการมีส่วนร่วมของประชาชน : นโยบายและการดาเนินการตามนโยบายน้าในประเทศไทยและเวียดนาม

ดาวน์โหลด 10 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การปรับปรุงกฎหมายแรงงาน ภายใต้โครงการศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายและกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่

ดาวน์โหลด 59 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า