งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

สรุปผลข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากงานวิจัย “ทัศนคติของพลเมืองและประเด็นสําคัญในการเสริมสร้างประชาธิปไตยและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ”
สรุปผลข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากงานวิจัย  “ทัศนคติของพลเมืองและประเด็นสําคัญในการเสริมสร้างประชาธิปไตยและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ”

โดย สถาบันพระปกเกล้า และ The National Democratic Institute (NDI)

สรุปผลข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากงานวิจัย (7 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การนับคะแนนเลือกตั้งแบบคู่ขนาน (Parallel Vote Tabulation: PVT): การปฏิบัติใช้ในบริบทของประเทศไทย

ดาวน์โหลด 75 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะฯ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด 213 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การปรับปรุงกระบวนการริ่เริ่ม การนำเสนอ การพิจารณาและการอนุมัติกฎหมายไทย

ดาวน์โหลด 13 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า