งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การเมืองท้องถิ่นกับการนำรูปแบบการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงมาใช้
วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท
ชื่อผู้รับทุน - นายโอฬาร ถิ่นบางเตียว
ปีงบประมาณ - 2545
ชื่อวิทยานิพนธ์ - การเมืองท้องถิ่นกับการนำรูปแบบการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงมาใช้ในการปกครองท้องถิ่นของเทศบาล กรณีศึกษาเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง

การเมืองท้องถิ่นกับการนำรูปแบบการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงมาใช้ (54 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การนำมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดเกี่ยวกับทางเพศ

ดาวน์โหลด 42 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

แนวทางการพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ดาวน์โหลด 219 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยการปรับตัวของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งต่อนโยบายรัฐ

ดาวน์โหลด 97 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า