งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การเมืองเรื่องการจัดการสภาวะฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท
ชื่อผู้รับทุน - นางสาวกุลธิดา นาคพิน
ปีงบประมาณ - 2550
ชื่อวิทยานิพนธ์ - การเมืองเรื่องการจัดการสภาวะฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษาสถานการณ์อุทกภัยในปี พ.ศ.2548)

การเมืองเรื่องการจัดการสภาวะฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (25 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเนื้อหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์ ที่ให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานท้องถิ่น กรณีศึกษาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

ดาวน์โหลด 22 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การสื่อสารทางการเมืองบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในช่วงการต่อต้านรัฐบาลทักษิณ

ดาวน์โหลด 115 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การดำรงอยู่ของผู้ผลิตยางพารารายย่อยในหมู่บ้านห้วยพลูหนัง จังหวัดกระบี่

ดาวน์โหลด 11 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า