งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล

ธรรมาภิบาล 01 ตุลาคม 2562รายงานการวิจัย เรื่อง ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล
จัดทำโดย สถาบันพระปกเกล้า

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2544
จำนวน 1,000 เล่ม
ISBN 974-8056-56-2
ราคา 180 บาท

               หลักการธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีนั้น เป็นแนวทางในการดำเนินงานที่เป็นที่
สนใจของสังคมไทย รัฐบาลเองก็ได้ออกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบบริหารจัดการที่ดี
เพราะเห็นความสำคัญของหลักการนี้ แต่ความรู้ในเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดในเรื่อง
ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลนั้นยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก

               สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการภายใต้กำกับของประธานรัฐสภา ได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ขอให้ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และคณะทำการศึกษารวบรวม
วรรณกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธรรมาภิบาลรวมทั้งที่มีผู้ศึกษาไว้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อ
เป็นข้อมูลพื้นฐานในเรื่องธรรมาภิบาล โดยได้มีการจัดพิมพ์หนังสือเรื่องตัวชี้วัดธรรมาภิบาลนี้
มาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งได้รับความสนใจมากระดับหนึ่งและทำให้หนังสือจำหน่ายหมดไปแต่ความ
ต้องการหนังสือดังกล่าวยังมีอยู่ตลอด จึงได้มีการจัดพิมพ์ครั้งที่สองนี้
     

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือ สถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231

ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (311 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

An Assessments of the Performance

ดาวน์โหลด 4 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รัฐไทยกับการเมืองของการจัดการทรัพยากรป่าไม้และที่ดิน กรณีแม่แจ่มโมเดล : ความคิด การเคลื่อนไหว และนโยบาย

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การพัฒนาตัวชี้วัดความเป็นพลเมืองในภาคประชาสังคม: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดเชียงราย ศรีสะเกษ และ นครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลด 75 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า