งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

บทบาทของการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่นฯ
รายงานวิจัย เรื่อง บทบาทของการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่นในประเทศไทย
โดย รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย

เสนอต่อ สถาบันพระปกเกล้า
วันที่ 25 กันยายน 2555

บทบาทของการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่นในประเทศไทย (187 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

โครงการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง

ดาวน์โหลด 32 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษารูปแบบการให้บริการสาธารณะด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐ

ดาวน์โหลด 25 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การปกครองท้องถิ่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบความคิดทางการเมืองว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 51 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า