งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

บทบาทของการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่นฯ
รายงานวิจัย เรื่อง บทบาทของการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่นในประเทศไทย
โดย รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย

เสนอต่อ สถาบันพระปกเกล้า
วันที่ 25 กันยายน 2555

บทบาทของการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่นในประเทศไทย (170 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

มองอดีต แลอนาคตวัดระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันต่างๆ

ดาวน์โหลด 19 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ชุดโครงการศึกษาเพื่อปฏิรูปกฎหมายไทย

ดาวน์โหลด 15 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การปกครองระบอบประชาธิปไตยในนานาประเทศ

ดาวน์โหลด 53 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า