งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

โครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาบ้านโพธิ์สามัคคีหมู่ที่ 8 ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ธรรมาภิบาล 01 ตุลาคม 2562รายงานวิจัยชุมชนเรื่อง โครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาบ้านโพธิ์สามัคคีหมู่ที่ 8 ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
ดำเนินการวิจัยโดย 
1. นายสรรณ์ญา กระสังข์
2. นายทองพูน บุญประกอบ
3. นายบุญมี สุขแสน
4. นายวิทยา วิเศษชาติ
5. นายประจวบ สุขเมือง
6. นายนุกูลกิจ ทวีชาติ
สนับสนุนโดย สถาบันพระปกเกล้า

โครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาบ้านโพธิ์สามัคคีหมู่ที่ 8 ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ (101 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

พระนเรศวร วาทกรรมจากอดีตที่แปรเปลี่ยนไปสู่วาทกรรมเชิงสัญลักษณ์แห่งกองทัพ

ดาวน์โหลด 9 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานวิจัยการสร้างความปรองดองแห่งชาติ

ดาวน์โหลด 244 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การพัฒนานวัตกรรมประชาธิปไตยร่วมสมัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

ดาวน์โหลด 50 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า