งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ทัศนะของผู้ประสานการประชุมที่มีต่อกระบวนการยุติธรรม
วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท
ชื่อผู้รับทุน - นางสาววิภา แซ่โง้ว
ปีงบประมาณ - 2549
ชื่อวิทยานิพนธ์ - ทัศนะของผู้ประสานการประชุมที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยใช้วิธีการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม)

ทัศนะของผู้ประสานการประชุมที่มีต่อกระบวนการยุติธรรม (4 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาระบบชลประทานของสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2468-2477

ดาวน์โหลด 11 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การพัฒนาตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่ดีสำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลด 57 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การปฏิบัติงานของพลเรือน ตำรวจ ทหาร ในการรักษาความสงบในพื้นที่ 3 จังหวัด...

ดาวน์โหลด 30 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า