งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การมีส่วนร่วมของผู้พิการกับกระบวนการเลือกตั้ง
วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท
ชื่อผู้รับทุน - นายธีระยุทธ์ แสงบุตร
ปีงบประมาณ - 2548
ชื่อวิทยานิพนธ์ - การมีส่วนร่วมของผู้พิการกับกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

การมีส่วนร่วมของผู้พิการกับกระบวนการเลือกตั้ง (30 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่องคดีปกครองที่เกี่ยวกับสัญญาทางการปกครอง

ดาวน์โหลด 184 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเป็นชุมชนพึ่งตนเองของกลุ่มเกษตรอินทรีย์

ดาวน์โหลด 163 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การสื่อสารต่อสู้ต่อรองความเป็นกะเทยผ่านรายการโทรทัศน์ที่มีการนำเสนอบนยูทูบในยุคดิจิทัล

ดาวน์โหลด 50 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า