งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

อนาคตภาพหลักสูตรพลเมืองศึกษาระดับขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้าฯ (ทุนสนับสนุนจากสถาบัน)
ชื่อวิทยานิพนธ์ อนาคตภาพหลักสูตรพลเมืองศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า (ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2565) The scenario of citizenship education curriculum at the basic education level in the next decade (during 2012 – 2022)
ชื่อผู้รับทุน นิรมล ตู้จินดา ดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2557
              งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอนาคตภาพหลักสูตรพลเมืองศึกษาระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า (พ.ศ.RSSS-RSUS) ด้วยกระบวนการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ผลการศึกษาได้ร่างภาพอนาคตหลักสูตรพลเมืองศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า (พ.ศ.RSSS-RSUS) (ฉบับร่าง)

- อนาคตภาพหลักสูตรพลเมืองศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า (ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2565 (85 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการกำหนดนโยบายที่ดินในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ.2475-2500

ดาวน์โหลด 60 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การติดตามและการประเมินผลการทำางานของศาลปกครอง

ดาวน์โหลด 21 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม

ดาวน์โหลด 66 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า