งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ความเป็นพลเมืองกับการบริหารจัดการตนเองของชุมชนไทย
ชื่อเรื่อง ความเป็นพลเมืองกับการบริหารจัดการตนเองของชุมชนไทย 
(CITIZENSHIP AND SELF-GOVERNANCE OF THAI COMMUNITIES)
โดย นางสาวมานิตตา ชาญไชย
        วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการบริหารสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559


Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระดับท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 32 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม : กรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ดาวน์โหลด 854 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานเรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2543 จังหวัดสงขลา

ดาวน์โหลด 6 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า