งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การศึกษาความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาเอก
ชื่อผู้รับทุน - นางสาวอภิญญา เงินดี
ปีงบประมาณ - 2553
ชื่อวิทยานิพนธ์ - การศึกษาความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาในฐานะทุนทางสังคม-วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนชายแดนไทย-พม่า สองฝั่งแม่น้ำเมย

กาารศึกษาความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา (194 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การเมืองเรื่องการจัดระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่

ดาวน์โหลด 30 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ถอดบทเรียนความสำเร็จของกลุ่มเครือข่ายเยาวชนใฝ่ดีบ้านสบเติ๋น ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ดาวน์โหลด 34 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วม แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการ

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า