งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

โครงการศึกษาผลกระทบของการพัฒนาและโลกาภิวัตน์... (โดยทุนสนับสนุนจากสถาบัน)
วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท
ชื่อผู้รับทุน - นายอรรคพล สาตุ้ม
ปีงบประมาณ - 2547
ชื่อวิทยานิพนธ์ - โครงการศึกษาผลกระทบของการพัฒนาและโลกาภิวัตน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติในแม่น้ำโขงตอนบน : การหายไปของปลา

โครงการศึกษาผลกระทบของการพัฒนาและโลกาภิวัตน์ (18 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาสถาบันการเมืองว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรัฐธรรมนูญ : ศึกษารัฐธรรมนูญเปรียบเทียบประเทศโคลัมเบีย ตุรกี มอลโดวา และไทย

ดาวน์โหลด 162 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม : นัยของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกับความเหลื่อมล้ำ บทเรียนจากเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม

ดาวน์โหลด 107 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาการบังคับใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

ดาวน์โหลด 71 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า