งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

โครงการศึกษาผลกระทบของการพัฒนาและโลกาภิวัตน์... (โดยทุนสนับสนุนจากสถาบัน)
วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท
ชื่อผู้รับทุน - นายอรรคพล สาตุ้ม
ปีงบประมาณ - 2547
ชื่อวิทยานิพนธ์ - โครงการศึกษาผลกระทบของการพัฒนาและโลกาภิวัตน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติในแม่น้ำโขงตอนบน : การหายไปของปลา

โครงการศึกษาผลกระทบของการพัฒนาและโลกาภิวัตน์ (18 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

รายงานวิจัยการสร้างความปรองดองแห่งชาติ

ดาวน์โหลด 244 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการวิจัยขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา ประจำปี 2566

ดาวน์โหลด 30 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเคลื่อนไหวของขบวนการแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ

ดาวน์โหลด 90 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า