งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

นโยบายเขตการค้าเสรีไทย-จีน พิกัด 07-08 ...(โดยทุนสนับสนุนจากสถาบัน)
วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท
ชื่อผู้รับทุน - นายแสน กีรตินวนันท์
ปีงบประมาณ - 2550
ชื่อวิทยานิพนธ์ - นโยบายเขตการค้าเสรีไทย-จีน พิกัด 07-08 เรื่องผักและผลไม้ : ศึกษาผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์

นโยบายเขตการค้าเสรีไทย-จีน (13 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมชุมชนพลเมืองเข้มแข็งผ่านการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง

ดาวน์โหลด 73 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอยชุมชน

ดาวน์โหลด 36 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รัฐไทยกับการเมืองของการจัดการทรัพยากรป่าไม้และที่ดิน กรณีแม่แจ่มโมเดล : ความคิด การเคลื่อนไหว และนโยบาย

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า