งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ผลกระทบของโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท
ชื่อผู้รับทุน -นางสาวสิริยา รัตนช่วย
ปีงบประมาณ - 2550
ชื่อวิทยานิพนธ์ - ผลกระทบของโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต่อความผูกพันพรรคการเมืองของประชาชนในภาคใต้ : ศึกษาอำเภอเมืองและอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

ผลกระทบของโครงการกองทุนหมู่บ้าน (70 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การมีส่วนร่วม แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการ

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การนำหลักนิติรัฐมาใช้ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ดาวน์โหลด 77 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เรื่องศาลรัฐธรรมนูญ

ดาวน์โหลด 19 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า