งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

รูปแบบการต่อสู้ในชีวิตประจำวันของกรรมกรไทย ...(โดยทุนสนับสนุนจากสถาบัน)
วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท
ชื่อผู้รับทุน - นางสาวพัชณีย์ คำหนัก
ปีงบประมาณ - 2548
ชื่อวิทยานิพนธ์ - รูปแบบการต่อสู้ในชีวิตประจำวันของกรรมกรไทย : ศึกษากรรมกรโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ

รูปแบบการต่อสู้ในชีวิตประจำวันของกรรมกรไทย (23 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการชุมชนในภาวะมหาอุทกภัยปี 2554 : เรียนรู้จากชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ดาวน์โหลด 83 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ความเป็นพลเมืองกับการบริหารจัดการตนเองของชุมชนไทย

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “การรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือก ส.ว. 2567”

ดาวน์โหลด 5 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า