งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การพึ่งพาตนเอง การเสริมสร้างพลังทางสุขภาพฯ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
ชื่อเรื่อง : การพึ่งพาตนเอง การเสริมสร้างพลังทางสุขภาพ ความรอบรู้ทางสุขภาพและความสุขของผู้สูงอายุ ตาบลทับยายเชียง อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
(Self-Reliance, Health Empowerment, Health Literacy and Happiness of the Elderly at Tambon Thap Yai Chiang in Amphoe Phrom Phiram, Phitsanulok Province)

โดย : นางสาวฐิตินันท์ นาคผู้
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 255

การพึ่งพาตนเอง การเสริมสร้างพลังทางสุขภาพฯ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก (16 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การสร้างตัวแบบผู้นำทรงภูมิปัญญา : กรณีศึกษา นายแพทย์สงวน นิตยารัมพงศ์

ดาวน์โหลด 57 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

นักการเมืองถิ่น

ดาวน์โหลด 1406 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เรื่องศาลรัฐธรรมนูญ

ดาวน์โหลด 28 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า