งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การสร้างดุลยภาพในการใช้เสรีภาพในการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการค้าตามบาทวิถี
ชื่อเรื่อง : การสร้างดุลยภาพในการใช้เสรีภาพในการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการค้าตามบาทวิถีกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
The Balancing between Street Vendor's Freedom of Occupation and the Protection of Others'Rights and Liberties
โดย นางสาวทิพวรรณ เศละพฤกษ์กุล
วิทยานิพนธ์สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559

การสร้างดุลยภาพในการใช้เสรีภาพในการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการค้าตามบาทวิถี (24 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การปกครองท้องถิ่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบความคิดทางการเมืองว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 53 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ค่านิยมของประชาชน ต่อการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมทางสังคมไทย ปี 2557

ดาวน์โหลด 281 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานการวิจัยการศึกษาบทเรียนเลือกตั้งสว.เพื่อปรับปรุงระบบเลือกตั้งให้ดีขึ้น

ดาวน์โหลด 15 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า