งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Download Infographic 12 | 3 | 4

 
การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (38 ครั้ง) ดาวน์โหลด
บทสรุปผู้บริหาร (17 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ดาวน์โหลด 38 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

กระบวนการเป็นผู้นาแบบทางการและการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขา กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

ดาวน์โหลด 112 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การสำรวจภารกิจและงบประมาณของส่วนราชการในพื้นที่เกาะสมุย : การศึกษาเพื่อเตรียมข้อมูลสนับสนุนสำหรับการพัฒนาพื้นที่เกาะสมุย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

ดาวน์โหลด 23 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า