งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

โครงการศึกษาผลต่อชุมชนจากการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล : กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าชีวมวลรากไม้ยางพารา อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
รายงานวิจัยชุมชนเรื่อง “โครงการศึกษาผลต่อชุมชนจากการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล : กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าชีวมวลรากไม้ยางพารา อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง”
โดย นายอณวัชร์ ชำนาญโชติ
      นางสาวณัฐชยา เครือหงส์
สนับสนุนโดย สถาบันพระปกเกล้า

   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าชีวมวลในท้องที่ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เพื่อนำเสนอแนวทางในการพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวลและชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในการที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ โดยในการวิจัยนี้เน้นการสัมภาษณ์ประชาชนรอบโรงไฟฟ้าและการสังเกตการณ์ โดยมีการลงพื้นที่ในตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

โครงการศึกษาผลต่อชุมชนจากการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล - กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าชีวมวลรากไม้ยางพารา อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง (114 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ความเข้มแข็งของกลุ่มผลประโยชน์ระดับท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 38 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ธรรมาภิบาลกับการจัดการทรัพยากร

ดาวน์โหลด 39 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

พระนเรศวร วาทกรรมจากอดีตที่แปรเปลี่ยนไปสู่วาทกรรมเชิงสัญลักษณ์แห่งกองทัพ

ดาวน์โหลด 9 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า