งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

บทบาทสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษา สหกรณ์ภาคเหนือ ประเทศไทย
ชื่อเรื่อง บทบาทสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษา สหกรณ์ภาคเหนือ ประเทศไทย
เสนอต่อ สถาบันพระปกเกล้า
โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร ตุลาคม 2561

           งานวิจัยชิ้นนี้สำเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์จากผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์พื้นที่ต้นแบบ ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์วัดจันทร์ สหกรณ์นิคมศรีสำโรง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร สหกรณ์ ร้านค้า กฟผ. แม่เมาะ สหกรณ์ผู้ผลิตหม้อห้อมทุ่งโฮ้งแพร่ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านบางตาหงาย ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการให้สัมภาษณ์และให้ความเข้าใจในเรื่องบทบาทของสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

บทบาทสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน - กรณ๊ศึกษา สหกรณ์ภาคเหนือ ประเทศไทย (181 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การยุติในการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรี

ดาวน์โหลด 7 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ธรรมาภิบาลกับการจัดการทรัพยากร

ดาวน์โหลด 38 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

กระบวนการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ดาวน์โหลด 116 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า