งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การสร้างตัวแบบผู้นำทรงภูมิปัญญา : กรณีศึกษา นายแพทย์สงวน นิตยารัมพงศ์
ชื่อเรื่อง การสร้างตัวแบบผู้นำทรงภูมิปัญญา : กรณีศึกษา นายแพทย์สงวน นิตยารัมพงศ์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

        การสร้างตัวแบบผู้นำทรงภูมิปัญญา : กรณีศึกษา นายแพทย์สงวน นิตยารัมพงศ์ นั้นเป็นการอธิบายชีวประวัติของเส้นทางชีวิตความเป็นผู้นำทรงภูมิปัญญาของนายแพทย์สงวน ผู้มีแนวคิด อุดมคติ และชีวทัศน์ ที่มุ่งอุทิศตนเพื่อขับเคลื่อนการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพโดยมุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยทุกคนสามารถเข้าสู่การบริการทางสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง โดยไม่ถูกจำกัดจากขอบเขตด้านชนชั้น รายได้ และสถานะทางสังคมที่ยังคงมีความแตกต่างกันอย่างมากภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมไทย

การสร้างตัวแบบผู้นำทรงภูมิปัญญา - กรณีศึกษา นายแพทย์สงวน นิตยารัมพงศ์ (53 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า