งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การออกเสียงประชามติเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ 2550
การออกเสียงประชามติเพื่อพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่จัดทำขึ้นโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญนับเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองการปกครองที่สำคัญของประเทศไทย ทั้งนี้เป็นเพราะการออกเสียงประชามติ ดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทยที่กำหนดให้ประชาชนมาใช้สิทธิในการออกเสียงประชามติเห็นชอบหรือไม่กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ขึ้น

การติดตามการออกเสียงประชามติ เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ 2550 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (12 ครั้ง) ดาวน์โหลด
การติดตามการออกเสียงประชามติ เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ 2550 ในพื้นที่นครราชสีมา (3 ครั้ง) ดาวน์โหลด
การติดตามการออกเสียงประชามติ เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ 2550 ในพื้นที่เพชรบุรี (1 ครั้ง) ดาวน์โหลด
การติดตามการออกเสียงประชามติ เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ 2550 ในพื้นที่เพชรบูรณ์ (1 ครั้ง) ดาวน์โหลด
การติดตามการออกเสียงประชามติ เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ 2550 ในพื้นที่สุรินทร์ (1 ครั้ง) ดาวน์โหลด
การติดตามการออกเสียงประชามติ เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ 2550 ในพื้นที่อุตรดิตถ์ (1 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญต่อการพัฒนาการเมืองไทย...(วิทยานิพนธ์ โดยทุนสนับสนุนจากสถาบันฯ)

ดาวน์โหลด 52 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

The Ideological Construction of femininity

ดาวน์โหลด 10 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การสร้างสันติภาพในมินดาเนา ฟิลิปปินส์

ดาวน์โหลด 43 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า