งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการร่างกฎหมาย
          ภายหลังการรัฐมีการประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2006 ประเทศไทยมีการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญและจัดให้ประชาชนได้ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว ซึ่งต่อมาได้ประกาศใช้บังคับเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รัฐธรรมนญูฉบับใหม่มีบทบัญญัติอันเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารราชการแผ่นดินและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นกลไกการถ่วงดุลอำนาจขององค์กรการเมือง ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ภายใต้การปกครองในระบบรัฐสภา อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของศาลและองค์กรอิสระให้สามารถแสดงบทบาทอำนาจหน้าที่ได้อย่างซื่อสัตย์และเป็นธรรมเพื่อให้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จ จึงมีบทบัญญัติกำหนดให้มีการประกาศใช้กฎหมายใหม่และแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเก่า 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการร่างกฎหมาย (25 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดาวน์โหลด 10 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การสำรวจข้อมูลธรรมภิบาลในประเทศไทย : Good Governance Mapping

ดาวน์โหลด 111 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ธรรมนูญหมู่บ้านเรื่องการเลือกตั้ง : ศึกษาหมู่บ้านเสียงแคน จ.นครพนม(ทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 45 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า