งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การเมืองการปกครองสวิสเซอร์แลนด์
ชื่อเรื่อง - การเมืองการปกครองสวิสเซอร์แลนด์

ผูั้แต่ง - สิริพรรณ นกสวน

จำนวนหน้า - 263 หน้า

ผู้จัดพิมพ์ - สถาบันพระปกเกล้า

ราคา - 100.- 

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ผสมผสานกระบวนการประชาธิปไตยโดยตรงเข้ากับระบบตัวแทนได้ประสบความสำเร็จและต่อเนื่องยาวนาน อาจกล่าวได้ว่าการเมืองสวิสเป็นต้นฉบับแห่งหลักการ “ฉันทามติ” โดยเนื้อหาประกอบไปด้วยหัวข้อหลัก 5 ข้อดังนี้ 
1.ประวัติศาสตร์ 
2.หลักการพื้นฐานในการปกครองและรูปแบบรัฐบาล 
3.พรรคการเมืองและระบบเลือกตั้ง 
4.ประชาธิปไตยโดยตรง 
5.ตัวแบบระบอบประชาธิปไตยแบบฉันทามติ 

ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจรวมถึงหน่วยงานและองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการเพิ่มพูนและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการเมือง  

การเมืองการปกครองสวิสเซอร์แลนด์ (69 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา

ดาวน์โหลด 66 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเมืองอัตลักษณ์ของชุมชนมุสลิมอัต-ตักวา (วัดเกต) เชียงใหม่ภายใต้กระแส “ความหวาดกลัวอิสลาม”

ดาวน์โหลด 58 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การนำมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดเกี่ยวกับทางเพศ

ดาวน์โหลด 42 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า