งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การศึกษาปรากฏการณ์ การเข้าถือครองโดยพวกผู้ดี ในการอนุรักษ์ชุมชนเมือง
วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท
ชื่อผู้รับทุน - นายจาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ
ปีงบประมาณ - 2546
ชื่อวิทยานิพนธ์ - การศึกษาปรากฏการณ์ "การเข้าถือครองโดยพวกผู้ดี" ในการอนุรักษ์ชุมชนเมือง : กรณีผลกระทบทางสังคมต่อชุมชนในย่านบางลำพู กรุงเทพมหานคร

การศึกษาปรากฏการณ์ "การเข้าถือครองโดยพวกผู้ดี" ในการอนุรักษ์ชุมชนเมือง (20 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การปกครองระบอบประชาธิปไตยในนานาประเทศ

ดาวน์โหลด 56 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

พัฒนาตัวชี้วัดและวัดระดับสันติภาพในสังคมไทย พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด 205 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ระบบการเลือกตั้งและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สุพรรณบุรี

ดาวน์โหลด 33 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า