งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

งานวิจัย

การศึกษาและพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม ของผู้บริหารและหัวหน้างานองค์กร

ดาวน์โหลด 77 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานรากในการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย

ดาวน์โหลด 101 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางกฎหมายในการนำ “BLOCKCHAIN” มาใช้ป้องกันการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ

ดาวน์โหลด 47 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : กรณีศึกษาการใช้แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มเยาวชนไทยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน

ดาวน์โหลด 241 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การสร้างตัวแบบผู้นำทรงภูมิปัญญา : กรณีศึกษา นายแพทย์สงวน นิตยารัมพงศ์

ดาวน์โหลด 57 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ดาวน์โหลด 83 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

กระบวนการเป็นผู้นาแบบทางการและการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขา กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

ดาวน์โหลด 112 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การจัดการเมืองเศรษฐกิจชายแดน

ดาวน์โหลด 46 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ภาพล้อและการ์ตูนการเมืองในสังคมไทย (พ.ศ. 2465-2475)

ดาวน์โหลด 329 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทบาทสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษา สหกรณ์ภาคเหนือ ประเทศไทย

ดาวน์โหลด 211 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสคอร์รัปชัน

ดาวน์โหลด 159 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ฐานข้อมูลการติดตามการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

ดาวน์โหลด 32 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า