ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะและกฎหมาย : สิทธิในชีวิตและร่างกาย ตามรัฐธรรมนูญกับสิทธิของหญิงในการยุติการตั้งครรภ์ตามประมวลกฎหมายอาญา
สรุปสาระการสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง สรุปสาระการสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะและกฎหมาย : สิทธิในชีวิตและร่างกาย ตามรัฐธรรมนูญกับสิทธิของหญิงในการยุติการตั้งครรภ์ตามประมวลกฎหมายอาญา
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมราไพพรรณี สถาบันพระปกเกล้า

สรุปสาระการสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะและกฎหมาย : สิทธิในชีวิตและร่างกาย ตามรัฐธรรมนูญกับสิทธิของหญิงในการยุติการตั้งครรภ์ตามประมวลกฎหมายอาญา (5 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า