ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะและกฎหมาย : สิทธิชุมชน : สิทธิ หน้าที่ บทบาทที่ได้ดุลยภาพระหว่างหน่วยงานของรัฐส่วนกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในชุมชน
การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะและกฎหมาย : “สิทธิชุมชน : สิทธิ หน้าที่ บทบาทที่ได้ดุลยภาพระหว่างหน่วยงานของรัฐส่วนกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในชุมชน”
ภายใต้โครงการสนับสนุนสารสนเทศเพื่อการทำงานของสมาชิกรัฐสภา
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 4 สถาบันพระปกเกล้า

    กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (Constitutional Monarchy) สำหรับขวบปีที่แปดสิบแปดนั้น ยังคงต้องศึกษาสำรวจรวมไปถึงสรุปวิเคราะห์ในเชิงหลักการ กระบวนการและผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมที่ปรากฎในสังคม ประชาธิปไตยถูกตั้งคำถามว่ามีส่วนและส่งผลต่อวิถีชีวิตประชาชนในด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิถีการดำรงชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นชุมชน โดยมีนัยยะเกี่ยวโยงถึงสิทธิ หน้าที่ และบทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็นสังคม หากการจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ยังไม่สมดุลย่อมนามาซึ่งปัญหาและความขัดแย้งระหว่างฝ่ายที่เห็นแตกต่างกันได้ โจทย์ท้าทายสาคัญคือกระบวนการนโยบายสาธารณะและการตรากฎหมายที่ต้องสร้างดุลยภาพหรือจัดความสัมพันธ์ทางอำนาจที่เหมาะสม

การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะและกฎหมาย : สิทธิชุมชนฯ (8 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า