ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะและกฎหมาย : การพัฒนานโยบายและกฎหมายว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุ
สัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะและกฎหมาย : การพัฒนานโยบายและกฎหมายว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุ
โดย สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะและกฎหมาย : การพัฒนานโยบายและกฎหมายว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุ (11 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า