ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

รัฐธรรมนูญและระบบเลือกตั้งในเยอรมนี
สรุปสาระสําคัญของเวทีสัมมนาสาธารณะ
เรื่อง “รัฐธรรมนูญ และระบบเลือกตั้งในเยอรมนี”
วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น.

ผ่านแอพลิเคชัน ZOOM
จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)
และ Institute of Democratization Studies (IDS)

สรุปสัมมนารัฐธรรมนูญและระบบเลือกตั้งในเยอรมนี (19 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า