ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

สรุปกระบวนการสิทธิชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและโรงสีเมืองร้อยเอ็ด
             การประชุมเพื่อเตรียมการเริ่มขึ้นเวลา 15.00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานจานวนผู้เข้าร่วมการประชาเสวนาครั้งนี้มีทั้งหมด 78 ท่าน กว่า 30 คนเป็นผู้ใหญ่บ้าน กานัน และตัวแทนภาคประชาชน ภาคส่วนรองลงมา คือ ส่วนราชการในพื้นที่ประมาณ 15 คน หน่วยราชการส่วนกลาง 8 คน สถาบันพระปกเกล้า 6 คน รวมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน

สรุปกระบวนการสิทธิชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและโรงสีเมืองร้อยเอ็ด (5 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนานานาชาติ (TH) (63 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนานานาชาติ (EN) (39 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า