ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

ยุทธศาสตร์ประเทศไทยในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการบริหารระบบราชการ
           สภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ผ่านมาทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจ 2 ด้าน ด้านหนึ่งคือระบบเศรษฐกิจที่มีการผูกขาดโดยอิงกับอำนาจรัฐ ทำให้เกิดส่วนเกินทางเศรษฐกิจกระจุกตัวที่คนกลุ่มน้อยในสังคม จนเกิดความแตกต่างทางความมั่งคั่งและการกระจายรายได้ และอีกด้านหนึ่งคือประเทศไทยมีความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจสูงในเอเชียซึ่งทำให้เกิดภาคเศรษฐกิจแบบไม่เป็นทางการค่อนข้างใหญ่ โดยที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่อยู่ในภาคนี้จำเป็นต้องรับความช่วยเหลือจากรัฐ ไม่ว่าจะเป็นกิจการด้านการสาธารณะสุข การศึกษา เป็นต้น ปัจจัยทั้งสองทำให้เกิดปรากฎการณ์การสืบอำนาจ โดยใช้นโยบายประชานิยมเป็นการผูกใจประชาชนรากฐาน จึงมีความจำเป็นต้องปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อลดความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมและลดการนำนโยบายประชานิยมไปใช้ในการสืบทอดอำนาจทางการเมือง

ยุทธศาสตร์ประเทศไทยในมิติการเมือง (245 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนานานาชาติ (TH) (114 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนานานาชาติ (EN) (82 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า