ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

สรุปการสัมมนาโครงการรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ลำดับที่ 1
สรุปผลการสัมมนาครั้งที่ 1
เรื่อง รูปแบบและกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่เหมาะสม
ภายใต้โครงการศึกษา “รัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย”
วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 – 12.30 น.
ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า อาคารรัฐประศาสนภักดี
นย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า