ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น
การสัมมนาทางวิชาการ
"การขับเคลื่อนรัฐธรรมนูญ’50 สู่การปฏิบัติ : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น"
ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม พ.ศ. 2550
               ณ ห้องแกรนด์รัชดา บอลลูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
รัฐธรรมนญู แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีบทบัญญัติหลายมาตราที่เกี่ยวกับและส่งเสริมประสิทธิภาพและการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ ในมาตรา 78 หมวด 5 ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และมาตรา 281-290 ในหมวด 14 การปกครองท้องถิ่น

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น (27 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนานานาชาติ (TH) (85 ครั้ง) ดาวน์โหลด
สรุปการสัมมนานานาชาติ (EN) (58 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า