ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร นบส. รุ่นที่ 1


วันที่ 29 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า เปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร “การพัฒนานักบริหารระดับสูงสำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ” (นบส. รุ่นที่ 1) โดย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จากนั้น นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวเปิดการศึกษาอบรม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ต้นแบบผู้นำเพื่อการบริหารองค์กร” ซึ่งการศึกษาอบรมหลักสูตรดังกล่าวจัดต่อเนื่องระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2558 – 3 เมษายน 2559


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า