ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ตัวแทนมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียเข้าพบรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า


วันที่ 2 ตุลาคม 2558 Mr.Jonathan Cheng ผู้แทนของภาควิชา Crawford School of Public Policy ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (Australian National University) เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการพัฒนาและออกแบบหลักสูตรโดยเฉพาะหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เพื่อนำเสนอหลักสูตรต่างๆ ที่เหมาะสมตามประเด็นด้านนโยบายสาธารณะที่กำลังเป็นที่สนใจให้กับสถาบันฯ พร้อมทั้งพูดคุยเพื่อประสานความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกันต่อไปในอนาคต


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า