ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

บรรยายพิเศษในหัวข้อ เหตุแห่งความขัดแย้งและแนวทางการสร้างความปรองดองในชาติ


วันที่ 2 ตุลาคม 2558 ณ ห้องสัตมรามาธิราช หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (4 ส 6) ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เหตุแห่งความขัดแย้งและแนวทางการสร้างความปรองดองในชาติ” พร้อมด้วยนักวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมบรรยายในหัวข้อ “กระบวนการสันติภาพประสบการณ์จากต่างแดน กรณีศึกษา ไอร์แลนด์เหนือ สหราชอาณาจักร และกรณีศึกษา สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ โดย นายเมธัส อนุวัตรอุดม และ นางสาวณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจในประเด็นการบรรยายครั้งนี้เป็นอย่างมาก


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า