ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เวทีการประกวดผลงานโครงการสร้างสำนึกพลเมือง


เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดเวทีประกวดผลงานโครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen Showcase) ณ โรงแรม เพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 23 โรงเรียน จำนวน 46 ทีม แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 31 ทีม และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 15 ทีม โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานกล่าวเปิดการประกวด และอาจารย์ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติ จากนายโกศล ฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 มาร่วมกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ การประกวดแบ่งเวทีนำเสนอผลงานเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการประกวด ณ ห้องประดับเพชร จำนวนทีมที่เข้าร่วมประกวด 31 ทีม และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการประกวด ณ ห้องประดับแก้ว จำนวนทีมที่เข้าร่วมประกวด 15 ทีม และนอกจากการนำเสนอบนเวทีทั้งสองห้องแล้ว ยังมีการพิจาณาแฟ้มผลงานนักเรียน ณ ห้องประดับทอง โดยสัดส่วนการให้คะแนนของคณะกรรมการพิจารณาจาก 2 ส่วน คือ การนำเสนอผลงานบนเวทีร้อยละ 50 และจากการพิจารณาแฟ้มผลงาน อีกร้อยละ 50 หลังการนำเสนอผลงานบนเวทีเสร็จสิ้น เป็นการแสดงโปงลางจากนักเรียนโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม ชุด “ของดีบ้านเฮา” จากนั้นเป็นพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง โดยอาจารย์ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้บริหารและคุณครูซึ่งเป็นผู้แทนแต่ละโรงเรียน ตามด้วยพิธีประกาศผลการประกวดโดยอาจารย์วิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ในฐานะประธานในพิธีเป็นผู้มอบรางวัลและโล่ที่ระลึกให้ทีมที่ชนะการประกวดทั้งสิ้น10 ทีม แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับละ 5 ทีม ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รองชนะเลิศอันดับสอง รองชนะเลิศอันดับสาม และรองชนะเลิศอันดับสี่ โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ทีมห้อง ม.3/1 ในประเด็นปัญหา “ขยะในโรงเรียน” และรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย ทีมห้อง ม.4/1 ในประเด็นปัญหา “ยุงลาย” ทีมชนะเลิศทั้งสองทีมได้รับเงินรางวัลทีมละ 10,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึก ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท รองชนะเลิศอันดับสองได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท รองชนะเลิศอันดับสามได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับสี่ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท ทุกทีมที่ชนะการประกวดได้รับโล่ที่ระลึกจากสถาบันพระปกเกล้า ทั้งนี้ คณะกรรมการรับฟังการนำเสนอบนเวทีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์วิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า อาจารย์กู้เกียรติ ภูมิรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิตมัธยม และอาจารย์ทองพูล ศิริโท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 คณะกรรมการรับฟังการนำเสนอบนเวทีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า อาจารย์อังสนา พิไสยสามนต์เขต ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิตมัธยม และนายโกศล ฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ส่วนคณะกรรมการตรวจแฟ้มผลงาน ได้แก่ อาจารย์เบญจมาศ วิวัฒน์ชาญกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า อาจารย์ศรัณยุ หมั้นทรัพย์ นักวิชาการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า อาจารย์ระพีพรรณ ทิวสระแก้ว พนักงานบรรณารักษ์และสารสนเทศ สถาบันพระปกเกล้า ดร.ลลิดา วงศ์จันดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีบัวบาน อาจารย์อัมพร กุลาเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 อาจารย์ศุภลักษณ์ มุขพรหม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า