ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ศึกษาดูงาน ณ National Assembly Budget Office (NABO) กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี


สถาบันพระปกเกล้า ได้นำคณะไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงบประมาณของรัฐสภา ณ National Assembly Budget Office (NABO) กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 นำโดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้บริหารจากสถาบันพระปกเกล้า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยนักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถามต่างๆ ทั้งนี้ คณะได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Kim, Junki หัวหน้าของ NABO ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปพร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานดังกล่าว


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า