ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

วกม.จัดบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านคอรัปชั่น จากสหรัฐฯ


เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 สถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดการบรรยายพิเศษโดยได้รับเกียรติจาก Mr.Peter J. Ainsworth ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการต่อต้านคอรัปชั่น กระทรวงยุติธรรม สหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “Bringing Down the Corrupted: Investigative and Prosecutive techniques” โดย Mr.Thomas White ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรม แผนกสื่อมวลชนและวัฒนธรรม สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าวแนะนำวิทยากร ผู้เข้ารับฟังการบรรยายประกอบด้วย ผู้แทนจาก 8 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ศาลปกครอง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) นอกจากนี้ ยังมีคณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า ได้แก่ ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง นางเบญจมาศ วิวัฒน์ชาญกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา นักวิชาการสถาบันพระปกเกล้าจากสำนัก/วิทยาลัยต่างๆ และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 19 เข้ารับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า หลังการบรรยายเสร็จสิ้น เป็นการซักถาม และร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากนั้น ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล และ รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร มอบของที่ระลึกให้วิทยากรและถ่ายภาพร่วมกัน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า