ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตร ปนป.รุ่นที่ 5 ดูงานจังหวัดบุรีรัมย์


เมื่อวันที่ 15-17 ตุลาคม 2558 สถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดการศึกษาดูงานให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 5 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า อาจารย์กรรมการหลักสูตร ได้แก่ ร้อยตรี วิจิตร อยู่สุภาพ และ ผศ.ทวี สุรฤทธิกุล และคณะเจ้าหน้าที่หลักสูตรและนักศึกษา ปนป.รุ่นที่ 5 จำนวนกว่า 120 คน กิจกรรมวันแรก ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงครูบาคำเดื่อง ภาษี ตำบลหัวฝาย กิ่งอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ เรียนรู้การทำเกษตรธรรมชาติในพื้นที่ 50 ไร่ ซึ่งมีทั้งการขุดบ่อเลี้ยงปลา เพาะปลูกพืชผัก สมุนไพรไม่ใช้สารเคมี โดยพ่อคำเดื่อง ภาษี ปราชญ์ชาวบ้าน บรรยายหัวข้อ “วิถีเกษตรพอเพียงวิถีปราชญ์แห่งแผ่นดิน” วันที่สอง ศึกษาดูงานโรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา ซึ่งบริหารภายใต้วิสัยทัศน์ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข พร้อมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ ให้นำความรู้ไปใช้ได้จริงในท้องถิ่น ปลูกผังจริยธรรม และการสร้างบทบาทผู้นำในอนาคต ได้แก่ การให้นักเรียนรับผิดชอบทำธุรกิจเพื่อชุมชน ให้มีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณโรงเรียน ตรวจสอบความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินโรงเรียน เป็นต้น โดยนายมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งโรงเรียน บรรยายหัวข้อ “โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนากับ Social Enterprise” จากนั้น เดินทางสู่สนามฟุตบอล ไอ-โมบาย สเตเดียม อำเภอเมือง เพื่อรับฟังการบรรยายโดยนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด หัวข้อ “วิสัยทัศน์ผู้นำกับการสร้างบ้านแปงเมือง: ก้าวกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์” ส่วนในวันสุดท้ายเป็นกิจกรรมทัศนศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจในจังหวัดบุรีรัมย์ จากนั้นคณะศึกษาดูงานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า