ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตร สสสส.รุ่นที่ 6 ดูงานภาคอีสาน


เมื่อวันที่ 15-18 ตุลาคม 2558 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล จัดการศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่นที่ 6 ณ จังหวัดนครพนม สกลนคร และอุดรธานี ซึ่งครั้งนี้เป็นการดูงานครั้งที่ 3 ของรุ่น โดยมี พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า คณาจารย์ เจ้าหน้าที่หลักสูตร และนักศึกษาหลักสูตร สสสส.รุ่นที่ 6 รวมจำนวนกว่า 100 คน การศึกษาดูงานวันแรกในจังหวัดนครพนม แบ่งเป็น 2 สาย คือ สายที่ 1 ดูงานพิพิธภัณฑ์ภูมิ-มูนมิ่ง เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองเก่าไชยุบรี และวิถีชาวประมงและชนเผ่าไทญ้อ และชมแม่น้ำสองสี (แม่น้ำสงครามและแม่น้ำโขง) ที่ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน ส่วนสายที่ 2 ดูงานหมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม อำเภอเมือง และเรียนรู้วิถีชีวิตพหุวัฒนธรรม อันประกอบไปด้วยชาติพันธ์ุ ไทย ญวน และชุมชนชาวคริสต์ ณ วัดนักบุญอันนา ตำบลหนองแสง เทศบาลเมืองนครพนม จากนั้นทังสองสายการดูงานเดินทางไปสักการะพระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตพนม วันที่สอง ศึกษาดูงานในจังหวัดสกลนคร โดยคณะออกเดินทางสู่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย ลาว 3 และเดินทางไปยังแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมที่หลากหลาย นมัสการพระะธาตุศรีโคตรบอง และดูงานที่พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ซึ่งแสดงประวัติความเป็นมาของความสัมพันธ์ระหว่างท่านโฮจิมินห์ นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม และเจ้าสุภานุวงศ์ ประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคนแรก ที่ได้ต่อสู้เรียกร้องเอกราชจากฝร่งเศสจนเป็นผลสำเร็จ จากนั้นแบ่งสายการดูงานเป็น 2 สาย สายที่ 1 เรียนรู้ประเด็น "พหุวัฒนธรรมแห่งความหลากหลาย" ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสกลนคร ส่วนสายที่ 2 เรียนรู้ประเด็น "ลุ่มน้ำสงคราม (ป่าบุ่ง ป่าทาม) แม่น้ำแห่งชีวิต : แนวทางอนุรักษ์และพัฒนา" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร พร้อมลงพื้นที่เรียนรู้วิถีชาวประมงในแอ่งสกลนคร วันที่สาม และวันที่สี่ ศึกษาดูงานในจังหวัดอุดรธานี หัวข้อ "การเมืองท้องถิ่นสมานฉันท์เพื่อการเสริมสร้างสังคมสันติสุข" อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จากนั้นในช่วงท้ายของการศึกษาดูงานเป็นกระบวนการถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงานทั้ง 4 วัน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์กำกับบทเรียน ณ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า