ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558


ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้สถาบันพระปกเกล้านำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดกลางมิ่งเมือง พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 429 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันพระปกเกล้าจึงกำหนดจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. โดยมีรองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสถาบันพระปกเกล้าในปีนี้ มียอดเงินทำบุญถวาย จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,736,209.50 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยเก้าบาทห้าสิบสตางค์)


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า